Ventilatie school i.v.m. Corona - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Ventilatie school i.v.m. Corona

Ventilatie

In september 2020 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie van de schoolgebouwen van de HSV. Dit in relatie tot de COVID-19 (Corona)problematiek en de daarmee samenhangende eisen en normen. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet direct aanleiding tot maatregelen. Wel wordt spuien in het winterseizoen lastiger. We moeten dat wel waar mogelijk blijven doen en zullen personeel en kinderen aanraden warme kleding te dragen. Ook zal de HSV nauwlettend volgen welke aanvullende mogelijkheden de extra OCW-investering van €360mln gaat bieden voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in de gebouwen die daar nog niet over beschikken.

 

Er zijn in eerste instantie 2 niveau’ s (normen) onderzocht te weten:

 • Het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw.
 • Klasse C “frisse scholen”.

 

Beide normen gaan uit van een hoeveelheid verse lucht per persoon per seconde, en wel respectievelijk 3,44 en 6 liter.

 

De schoolgebouwen met lokalen met een WTW (WarmteTerugWin / heat recovery)- installatie:

 • Willemsparkschool (Frederikstraat)
 • Van Heutszstraat

Deze gebouwen met mechanische ventilatie functioneren goed voor wat betreft de lokalen en de gymruimten.

De schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie:

 • IVIO (Laan van Poot)

Dit gebouw voldoet uitstekend aan de ventilatie-eisen, in alle lokalen kunnen aan 3 kanten ramen open, zowel laag als hoog.

 • VNS (Van Nijenrodestraat)

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), zijn is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 20 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

Het lokaal naast de aula verdient de meeste aandacht. Door middel van open deuren en open ramen op de gang kan de situatie op korte termijn goed blijven functioneren.

 • KSS Koningin Sophiestraat

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), maar is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 21 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” (eventueel alleen) tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

ID6 is thans gehuisvest in de voormalige Dutch room, omdat daar betere ventilatiemogelijkheden zijn voor het intensieve gebruik.

De gymzaal voldoet wel op bouwbesluitniveau ( > 30 leerlingen) maar voor slechts 17 leerlingen op “frisse scholen” niveau. Extra spuien door de nooddeuren open te zetten helpt.

 • NSL Nassaulaan

Ondanks dat dit gebouw het oudste gebouw is van de HSV, zijn er voldoende te openen ramen om te voldoen aan de eisen op beide kwaliteitsniveaus. Voor de zekerheid zijn hier aanvullende metingen gedaan met een CO2 meter: deze metingen leiden niet tot een andere conclusie.

In de gymzaal is spuien noodzakelijk via de nooddeur. We onderzoeken of we aan de straatkant meer kantelramen kunnen aanbrengen.

 

—————————————————————————————————————————————————————-

Ventilation

In September 2020, research was conducted into the quality of the ventilation of the HSV school buildings, relating to COVID-19 (Corona) and the associated requirements and standards. The results of this investigation do not lead to immediate measures. However, opening windows in the winter season will be more difficult. We will continue to do so where possible and will advise staff and children to wear warm clothing. The HSV will also closely monitor which additional possibilities the extra OCW investment of € 360 million will offer for installing mechanical ventilation in buildings that do not yet have this.

In the first instance, 2 levels (standards) were examined, namely:

 • The 2012 Building Decree for existing buildings.
 • Class C “fresh schools”.

Both standards are based on a quantity of fresh air per person per second, namely 3.44 and 6 liters respectively.

 

The school buildings with classrooms and gym with a WTW (WarmteTerugWin / heat recovery) installation:

 • Willemsparkschool (Frederikstraat)
 • Van Heutszstraat

These buildings with mechanical ventilation function well.

 

The school buildings with natural ventilation:

 • IVIO (Laan van Poot)

This building meets the ventilation requirements excellently, windows in all rooms can be opened on 3 sides, both low and high.

 • VNS (Van Nijenrodestraat)

The classrooms meet the building regulations (more than 30 pupils), are suitable for up to 20 pupils according to the “fresh schools” standard. By using “open doors” and “open windows in the hallway” during breaks, additional ventilation can be provided.

The room next to the auditorium deserves the most attention. The situation can continue to function properly in the short term by means of open doors and open windows in the hallway.

 • KSS Koningin Sophiestraat

The classrooms meet the building regulations (more than 30 pupils), but are suitable for up to 21 pupils according to the “fresh schools” standard. By using “open doors” and “open windows in the hallway” (possibly only) during breaks, additional ventilation can be provided.

ID6 is now using the former Dutch room, because there are better ventilation options for their intensive use.

The gym does comply with building regulations (> 30 students), but for only 17 students at “fresh schools” level. Extra ventilation by opening the emergency doors helps.

 • NSL Nassaulaan

Although this building is the oldest building of the HSV, there are enough windows that can be opened to meet the requirements at both quality levels. To be on the safe side, additional measurements have been taken here with a CO2 survey: these measurements do not lead to a different conclusion.

In the gym, ventilation is necessary by opening the emergency door. We are investigating whether we can install more tilting windows in the wall at the street side