School voor speciaal basis onderwijs

Informatie

 

HSV Protocol/handelwijze bij symptomen COVID 19 (februari 2021)
Tekst protocol voor leerlingen en personeel
Mag een leerling of personeelslid naar school komen als deze persoon verkoudheidsklachten of
andere corona gerelateerde klachten heeft?
Neusverkouden leerlingen tot 13 jaar mogen niet naar school.
Zowel leerlingen als onderwijspersoneel met aanhoudende klachten met een voor hen bekende
oorzaak (hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de
symptomen veranderen.
Bij klachten anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de
(nieuwe) klachten voorbij zijn. Ouders en onderwijspersoneel kunnen bij twijfel contact leggen met
de huisarts.
Indien niet getest:
● Een leerling met klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of koorts en/of
verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Ouders
melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die
registreert dit.
● Een personeelslid met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten
en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur
klachtenvrij is.
Indien positief getest :
● Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan
totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven. Dit geldt ook voor leerlingen van wie 1 van de
gezinsleden in afwachting is van een testuitslag.
● Een leerling of personeelslid met een positieve test op corona moet thuisblijven en uitzieken
tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij
geen klachten meer heeft.
● Bij een positieve testuitslag voor het coronavirus van een leerling of groepsleerkracht, gaat
de hele klas in quarantaine.
Indien negatief getest :
● Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan
totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
● Een leerling of personeelslid met een negatieve test op corona, mag weer naar school.Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting?
Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling
infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal
gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor
(mogelijke) coronavirus infecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs
vastgesteld op 3 of meer.
Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school?
Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirus infectie doet de GGD bron- en
contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft
gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding
tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 10 dagen na het laatste
contact met de patiënt in thuis quarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het
laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten
worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de
omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met
de school.
Als een leerling contact heeft gehad met iemand met een bevestigde COVID-19 (minimaal 15
minuten binnen 1,5 meter) dan moet de leerling thuis blijven en is het belangrijk om de
leerling te testen als hij/zij klachten krijgt. Na de test blijft de leerling thuis in afwachting van
de testuitslag. Een leerling die negatief getest is kan weer naar school.
Een leerling die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7
dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten
meer heeft.
Een leerling zonder klachten gaat 5 dagen in quarantaine vanaf het moment dat het nauwe
contact plaatsvond. Bij een negatieve testuitslag mag de leerling weer naar school. Als er
niet wordt getest, is de duur van de quarantaine 10 dagen.
Leerlingen en personeelsleden die in afwachting zijn van een (eigen) corona testuitslag en/of
waarvan huisgenoten in afwachting zijn van een corona testuitslag, blijven thuis totdat zij
een negatieve corona testuitslag van zichzelf en evt. huisgenoten hebben ontvangen. Dit
betekent ook dat kinderen thuis blijven wanneer de ouders/verzorgers in afwachting zijn van
een corona testuitslag.
Heeft de medezeggenschapsraad (MR) een rol bij het inzetten van noodplannen?
Wettelijk gezien heeft de MR in de meeste gevallen instemmingsrecht bij noodmaatregelen,
omdat deze maatregelen grote impact hebben op de manier waarop het onderwijs wordt
georganiseerd. Een noodplan betekent doorgaans een afwijking van het schoolplan. Het gaat
hier om een noodsituatie, zodat er meestal snel moet worden besloten. Van de MR mag
daarom alle medewerking en voortvarendheid worden verwacht.
Gaat het om gemeenschappelijke maatregelen voor alle scholen onder één schoolbestuur
dan is niet de MR maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) aan zet:
Over maatregelen die de gezondheid van het onderwijspersoneel raken wordt in
samenspraak met de personeelsgeleding van de (G)MR afspraken gemaakt.
Tekst protocol voor personeel

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:
Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer
naar school.
• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels .
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet het personeelslid in quarantaine. Een personeelslid dat een nauw contact
met een bevestigde corona patiënt heeft gehad, kan op de 5e dag na dit laatste contact getest
worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon de quarantaine beëindigen. Alertheid
op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe
contact.
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht :
• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk
testbeleid en opgestelde uitgangspunten . De regie van het testbeleid ligt bij de GGD. Als de
continuïteit van het onderwijs in gevaar is, kan er met voorrang worden getest. De locatieleider
dient hiervoor een voorrangs formulier te ondertekenen en er dient een speciaal
telefoonnummer te worden gebeld.
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je
eventueel vanuit huis kunt doen).
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school
(keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld
van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).
Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is
vastgesteld?
Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de
werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat
de werknemer aangeeft op bepaalde plaatsen te zijn geweest of dat hij/zij met bepaalde
personen in contact is geweest. Ook kan het zijn dat de werknemer bepaalde
ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkouden, hoesten). Onder normale omstandigheden is
het niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, maar onder de huidige
omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen.
Beleidslijn HSV :
De HSV handelt conform het bovenstaande. Het is verstandig zoveel mogelijk te ventileren.
Personeel moet tot 10 dagen na een verblijf in een oranje of rood land thuis blijven en mag niet op
school of op het schoolplein komen. Leerlingen die uit het buitenland komen mogen niet naar school
en blijven eveneens in quarantaine. Ouders wordt gevraagd om bij terugkomst uit het buitenland
zichzelf en hun kinderen in quarantaine te plaatsen gedurende 10 dagen. Als leerlingen naar het
buitenland zijn geweest, moet de school geïnformeerd worden over de exacte datum van
terugkomst.
Een klas wordt naar huis wordt gestuurd als een leerling of personeelslid positief is getest. Leerlingen
moeten in die situatie 5 dagen in quarantaine, daarna kunnen ze bij een negatieve test naar school
en als die ontbreekt, dan is de quarantaine 10 dagen. Hierna kunnen de leerlingen terugkomen naar
school als ze vrij zijn van symptomen.
Ouders wordt gevraagd om niet in de gebouwen te komen en niet te socializen op het schoolplein bij
het brengen en ophalen van de kinderen.
Ouders wordt gevraagd om geen verjaardagspartijtjes te organiseren.
Personeel blijft na de schooltijden niet langer dan nodig is in de schoolgebouwen en gaat niet
socializen in de schoolgebouwen na schooltijden.Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt,
gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken
gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel
personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover
overlegd worden.
Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de
collega’s of ouders.
De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.
Het aantal personen in een gebouw en mobiliteit tussen de gebouwen wordt zo beperkt mogelijk
gehouden.
Er wordt een dringend beroep op de volwassenen gedaan om in de gangen en hallen en op de
trappen een mondkapje te dragen. Dit verzoek betreft ook de personeelsruimte: de mondkapjes
kunnen worden afgedaan als iemand is gaan zitten.
Ongeacht het mondkapje wordt altijd een afstand in acht genomen van 1,5 meter tussen
volwassenen.
Leerlingen en volwassenen wassen regelmatig hun handen.
Neusverkouden leerlingen mogen niet naar school, tenzij het gaat om een terugkerende allergie.
Leerlingen en personeel met aanhoudende klachten met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts
of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de symptomen
veranderen. In dergelijke gevallen kan om een doktersverklaring verzocht worden. Bij klachten
anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn.
Bij 3 of meer gevallen van ziekte van vermoedelijk infectieuze aard meldt de locatieleider dit aan de
GGD en aan de directeur/het bestuur. De GGD bepaalt welke maatregelen op school moeten worden
genomen.
Als een personeelslid met deze ziekte verschijnselen naar huis gaat, meldt deze zich z.s.m. bij de GGD
voor een test. Is de test negatief dan kan betrokkene direct weer aan het werk (en hoeft dus niet uit
te zieken). Is de test positief dan moet de collega thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na
het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.
De schoolleiding bespreekt met de GGD welke maatregelen in de school genomen moeten worden
bij een positieve test. Als de schoolleiding zelf de indruk heeft dat het positief geteste personeelslid
veel contacten heeft gehad met collega’s zonder daarbij de 1,5 meter in acht te nemen, dan wordt
dit gemeld aan de GGD. In dat geval vindt overleg plaats met de betrokken personeelsleden. In
overleg met het bestuur kan indien nodig de beslissing worden genomen om de betrokken
personeelsleden te vervangen of de betreffende groepen tijdelijk naar huis te sturen.
Over het naar huis sturen van groepen en over het positief testen vindt altijd communicatie plaats
naar alle ouders en personeel van de locatie. Dit protocol zal worden gepubliceerd op de website.
Een personeelslid dat een nauw contact met een positief geteste persoon heeft gehad, kan op de 5 e
dag na dit laatste contact getest worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon de
quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14
dagen na het laatste nauwe contact.
Leerlingen en personeelsleden die in afwachting zijn van een (eigen) testuitslag en/of van wie
huisgenoten in afwachting zijn van een testuitslag, blijven thuis totdat zij een negatieve testuitslag
hebben ontvangen van zichzelf of eventuele huisgenoten. Dat betekent ook dat kinderen thuis
blijven wanneer ouders/verzorgers in afwachting zijn van een testuitslag.

 

Ventilatie

In september 2020 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie van de
schoolgebouwen van de HSV. Dit in relatie tot de COVID-19 (Corona)problematiek en de
daarmee samenhangende eisen en normen. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet
direct aanleiding tot maatregelen. Wel wordt spuien in het winterseizoen lastiger. We
moeten dat wel waar mogelijk blijven doen en zullen personeel en kinderen aanraden
warme kleding te dragen. Ook zal de HSV nauwlettend volgen welke aanvullende
mogelijkheden de extra OCW-investering van €360 mln gaat bieden voor het aanbrengen
van mechanische ventilatie in de gebouwen die daar nog niet over beschikken.

Er zijn in eerste instantie 2 niveau’s (normen) onderzocht te weten:
● Het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw.
● Klasse C “frisse scholen”.
Beide normen gaan uit van een hoeveelheid verse lucht per persoon per seconde, en wel
respectievelijk 3,44 en 6 liter.
De schoolgebouwen met lokalen met een WTW (WarmteTerugWin / heat recovery)-
installatie:
Willemsparkschool (Frederikstraat)
Van Heutszstraat
Deze gebouwen met mechanische ventilatie functioneren goed voor wat betreft de
lokalen en de gymruimten.
De schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie:
IVIO (Laan van Poot)
Dit gebouw voldoet uitstekend aan de ventilatie-eisen, in alle lokalen kunnen aan 3
kanten ramen open, zowel laag als hoog.
VNS (Van Nijenrodestraat)
De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), zijn is volgens
de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 20 leerlingen. Door gebruik te maken
van “open deuren” en “open ramen op de gang” tijdens pauzes kan er aanvullend
doorgelucht worden.
Het lokaal naast de aula verdient de meeste aandacht. Door middel van open deuren
en open ramen op de gang kan de situatie op korte termijn goed blijven functioneren.
KSS Koningin Sophiestraat
De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), maar is
volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 21 leerlingen. Door gebruik te
maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” (eventueel alleen) tijdens
pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.
ID6 is thans gehuisvest in de voormalige Dutch room, omdat daar betere
ventilatiemogelijkheden zijn voor het intensieve gebruik.
De gymzaal voldoet wel op bouwbesluit niveau ( > 30 leerlingen) maar voor slechts
17 leerlingen op “frisse scholen” niveau. Extra spuien door de nooddeuren open te
zetten helpt.
NSL Nassaulaan
Ondanks dat dit gebouw het oudste gebouw is van de HSV, zijn er voldoende te
openen ramen om te voldoen aan de eisen op beide kwaliteitsniveaus. Voor de
zekerheid zijn hier aanvullende metingen gedaan met een CO2 meter: deze metingen
leiden niet tot een andere conclusie.
In de gymzaal is spuien noodzakelijk via de nooddeur. We onderzoeken of we aan de
straatkant meer kantelramen kunnen aanbrengen.
Op aanvraag van het personeel worden in alle ruimten waar met kinderen wordt
gewerkt metingen gedaan van de luchtkwaliteit


Nieuwe wijzigingen COVID per november 2020

Protocol voor leerlingen en personeel

Mag een leerling of personeelslid naar school komen als deze persoon verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten heeft?

Neusverkouden leerlingen tot 13 jaar zonder andere klachten en die niet in contact zijn geweest met iemand die positief getest is mogen gewoon naar school.

Zowel leerlingen als onderwijspersoneel die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de symptomen veranderen.

Bij klachten anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Ouders en onderwijspersoneel kunnen bij twijfel contact leggen met de huisarts.

Indien niet getest:

 • Een leerling met klachten passend bij het coronavirus (hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.
 • Een personeelslid met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Indien positief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.

Indien negatief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die negatief getest is op corona, mag weer naar school.

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op 3 of meer.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 10 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Als een leerling contact heeft gehad met iemand met een bevestigde COVID-19 (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) dan moet de leerling thuisblijven en is het belangrijk om de leerling te testen als hij/zij klachten krijgt. Na de test blijft de leerling thuis in afwachting van de testuitslag. Een leerling die negatief getest is kan weer naar school.

Een leerling die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.

Een leerling zonder klachten gaat 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat het nauwe contact plaatsvond.

Leerlingen en personeelsleden die in afwachting zijn van een (eigen) corona testuitslag en/of waarvan huisgenoten in afwachting zijn van een corona testuitslag, blijven thuis totdat zij een negatieve corona testuitslag van zichzelf en evt. huisgenoten hebben ontvangen. Dit betekent ook dat kinderen thuis blijven wanneer de ouders/verzorgers in afwachting zijn van een corona testuitslag.

Wanneer op één van de HSV locaties bij meerdere leerling(en) en/of medewerker(s) Covid-19 is geconstateerd, kunnen er aanvullende tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het weren van verkouden leerlingen in het schoolgebouw gedurende de betreffende periode.

Heeft de medezeggenschapsraad (MR) een rol bij het inzetten van noodplannen?

Wettelijk gezien heeft de MR in de meeste gevallen instemmingsrecht bij noodmaatregelen, omdat deze maatregelen grote impact hebben op de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Een noodplan betekent doorgaans een afwijking van het schoolplan. Het gaat hier om een noodsituatie, zodat er meestal snel moet worden besloten. Van de MR mag daarom alle medewerking en voortvarendheid worden verwacht.

Gaat het om gemeenschappelijke maatregelen voor alle scholen onder één schoolbestuur dan is niet de MR maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) aan zet:

Over maatregelen die de gezondheid van het onderwijspersoneel raken wordt in samenspraak met de personeelsgeleding van de (G)MR afspraken gemaakt.

Protocol voor personeel

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:

Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

• Neusverkoudheid.

• Hoesten.

• Moeilijk ademen/benauwdheid.

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.

• Koorts boven 38 °C blijft thuis.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school.

• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid in quarantaine. Een personeelslid dat een nauw contact met een bevestigde corona patiënt heeft gehad, kan op de 5e dag na dit laatste contact getest worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon de quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact.

Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD. Als de continuïteit van het onderwijs in gevaar is, kan er met voorrang worden getest. De locatieleider dient hiervoor een voorrangsformulier te ondertekenen en er dient een speciaal telefoonnummer te worden gebeld.

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de collega’s of ouders.

• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is vastgesteld?

Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat de werknemer aangeeft op bepaalde plaatsen te zijn geweest of dat hij/zij met bepaalde personen in contact is geweest. Ook kan het zijn dat de werknemer bepaalde ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkouden, hoesten). Onder normale omstandigheden is het niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, maar onder de huidige omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen.

Personeel moet tot 10 dagen na een verblijf in een oranje of rood land thuis blijven en mag niet op school of op het schoolplein komen. Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Richtlijn RIVM: neusverkouden kinderen tot 13 jaar zonder andere klachten en die niet in contact zijn geweest met iemand die positief getest is mogen gewoon naar school.

Beleidslijn  HSV:

De HSV handelt conform het bovenstaande. Het is verstandig zoveel mogelijk te ventileren.

Neusverkouden leerlingen tot 13 jaar zonder andere klachten en die niet in contact zijn geweest met iemand die positief getest is mogen gewoon naar school.

Leerlingen en personeel met aanhoudende klachten met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de symptomen veranderen. Bij klachten anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Ouders en onderwijspersoneel kunnen contact leggen met de huisarts of met GGD Haaglanden (nationaal nummer 0800-1202). https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Bij 3 of meer gevallen van ziekte van vermoedelijk infectueuze aard meldt de locatieleider dit aan de GGD en aan de directeur/het bestuur. De GGD bepaalt welke maatregelen op school moeten worden genomen.

Als een personeelslid met deze ziekte verschijnselen naar huis gaat, meldt deze zich z.s.m. bij de GGD voor een test. Is de test negatief dan kan betrokkene direct weer aan het werk (en hoeft dus niet uit te zieken van bijv. een verkoudheid). Is de test positief dan moet de collega thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.

De schoolleiding bespreekt met de GGD welke maatregelen in de school genomen moeten worden bij een positieve test. Het zieke personeelslid mag worden vervangen. Als de schoolleiding zelf de indruk heeft dat het positief geteste personeelslid veel contacten heeft gehad met collega’s zonder daarbij de 1,5m in acht te nemen, dan wordt dit gemeld aan de GGD. In dat geval vindt overleg plaats met de betrokken personeelsleden. In overleg met het bestuur kan indien nodig de beslissing worden genomen om de betrokken personeelsleden te vervangen of de betreffende groepen tijdelijk naar huis te sturen.

Over het naar huis sturen van groepen en over het positief testen vindt altijd communicatie plaats naar alle ouders en personeel van de locatie. Dit protocol zal worden gepubliceerd op de website.

Als een leerling contact heeft gehad met iemand met een bevestigde COVID-19 (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) dan moet de leerling thuisblijven en is het belangrijk om de leerling te testen als hij/zij klachten krijgt. Na de test blijft de leerling thuis in afwachting van de testuitslag. Een leerling die negatief getest is kan weer naar school.

Een personeelslid dat een nauw contact met een bevestigde corona patiënt heeft gehad, kan op de
5e dag na dit laatste contact getest worden. Bij een negatieve uitslag kan de geteste persoon de
quarantaine beëindigen. Alertheid op het ontstaan van eventuele klachten blijft geboden tot 14
dagen na het laatste nauwe contact.Leerlingen en personeelsleden die in afwachting zijn van een (eigen) corona testuitslag
en/of waarvan huisgenoten in afwachting zijn van een corona testuitslag, blijven thuis
totdat zij een negatieve corona testuitslag van zichzelf en evt. huisgenoten hebben
ontvangen. Dit betekent ook dat kinderen thuis blijven wanneer de ouders/verzorgers in
afwachting zijn van een corona testuitslag.Wanneer op één van de HSV locaties bij meerdere leerling(en) en/of medewerker(s) Covid-
19 is geconstateerd, kunnen er aanvullende tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals
bijvoorbeeld het weren van verkouden leerlingen in het schoolgebouw gedurende de
betreffende periode.

 

Ventilatie

In september 2020 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie van de schoolgebouwen van de HSV. Dit in relatie tot de COVID-19 (Corona)problematiek en de daarmee samenhangende eisen en normen. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet direct aanleiding tot maatregelen. Wel wordt spuien in het winterseizoen lastiger. We moeten dat wel waar mogelijk blijven doen en zullen personeel en kinderen aanraden warme kleding te dragen. Ook zal de HSV nauwlettend volgen welke aanvullende mogelijkheden de extra OCW-investering van €360 mln gaat bieden voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in de gebouwen die daar nog niet over beschikken.

Er zijn in eerste instantie 2 niveau’s (normen) onderzocht te weten:

 • Het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw.
 • Klasse C “frisse scholen”.

 

Beide normen gaan uit van een hoeveelheid verse lucht per persoon per seconde, en wel respectievelijk 3,44 en 6 liter.

 

De schoolgebouwen met lokalen met een WTW (WarmteTerugWin / heat recovery)- installatie:

 • Willemsparkschool (Frederikstraat)
 • Van Heutszstraat

Deze gebouwen met mechanische ventilatie functioneren goed voor wat betreft de lokalen en de gymruimten.

De schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie:

 • IVIO (Laan van Poot)

Dit gebouw voldoet uitstekend aan de ventilatie-eisen, in alle lokalen kunnen aan 3 kanten ramen open, zowel laag als hoog.

 • VNS (Van Nijenrodestraat)

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), zijn is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 20 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

Het lokaal naast de aula verdient de meeste aandacht. Door middel van open deuren en open ramen op de gang kan de situatie op korte termijn goed blijven functioneren.

 • KSS Koningin Sophiestraat

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), maar is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 21 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” (eventueel alleen) tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

ID6 is thans gehuisvest in de voormalige Dutch room, omdat daar betere ventilatiemogelijkheden zijn voor het intensieve gebruik.

De gymzaal voldoet wel op bouwbesluitniveau ( > 30 leerlingen) maar voor slechts 17 leerlingen op “frisse scholen” niveau. Extra spuien door de nooddeuren open te zetten helpt.

 • NSL Nassaulaan

Ondanks dat dit gebouw het oudste gebouw is van de HSV, zijn er voldoende te openen ramen om te voldoen aan de eisen op beide kwaliteitsniveaus. Voor de zekerheid zijn hier aanvullende metingen gedaan met een CO2 meter: deze metingen leiden niet tot een andere conclusie.

In de gymzaal is spuien noodzakelijk via de nooddeur. We onderzoeken of we aan de straatkant meer kantelramen kunnen aanbrengen.

 

 


 

Nieuws COVID

Omdat er snel verwarring is over kinderen met neusverkoudheid hierbij even de actuele richtlijn van RIVM.
Neusverkouden kinderen tot 6 jaar (t/m groep 1 en 2) zonder andere klachten en die niet in contact zijn geweest met iemand die positief getest is mogen gewoon naar school.
Alle andere neusverkouden kinderen moeten thuisblijven tot de klachten weg zijn of tot de uitslag van de test er is.

COVID en vakantie

Omdat onze scholen onder de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid vallen, wil ik u – wellicht ten overvloede- graag informeren over het reisadvies van de Nederlandse autoriteiten. Met de wereldwijde pandemie wordt mensen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn bij het boeken van hun vakantie deze zomer.

Ik raad sterk af om op vakantie te gaan naar een land waarvoor de Nederlandse overheid een rood of oranje reisadvies heeft afgegeven. Dit is elk land waarvoor een “negatief” reisadvies bestaat. Mocht u toch besluiten het risico te nemen om naar een van deze landen te reizen, dan vraag ik u te letten op de mogelijke gevolgen hiervan.

Als u wel naar een land reist dat als een rood of oranje land wordt beschouwd, moet u bij terugkomst mogelijk twee weken in quarantaine. Dit is voor uw planning belangrijk, want wij willen graag alle kinderen weer terug zien bij de start van het volgende schooljaar

Vakantie vieren in een land met een gele of groene classificatie is een veel veiligere optie. Houd er echter rekening mee dat de landclassificaties en reisadviezen op elk moment kunnen veranderen, dus het is verstandig om ruim voor aanvang van het schooljaar uw terugkeer naar Nederland te plannen, voor het geval een quarantaine voorschrift van toepassing wordt, of een grens onverwacht wordt gesloten. De beslissing om te reizen is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid.

Onze laatste schoolweek is alweer begonnen. Ik wil u bedanken voor alle extra inspanningen en het mede vormgeven van het thuisonderwijs tijdens dit schooljaar. Namens het management wens ik u een veilige en plezierige vakantie toe!

Hans van der Vlugt,

Bestuurder HSV

 

Protocol/handelwijze bij symptomen COVID 19 (juni 2020)

Tekst protocol voor leerlingen en personeel

Mag een leerling of personeelslid naar school komen als deze persoon verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten heeft?

Zowel leerlingen als onderwijspersoneel die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de symptomen veranderen. Bij klachten anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Ouders en onderwijspersoneel kunnen bij twijfel contact leggen met de huisarts.

Indien niet getest:

 • Een leerling met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.
 • Een personeelslid met klachten bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Indien positief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.

Indien negatief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die negatief getest is op corona, mag weer naar school.

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op 3 of meer.

 

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Heeft de medezeggenschapsraad (mr) een rol bij het inzetten van noodplannen?

 

Wettelijk gezien heeft de MR in de meeste gevallen instemmingsrecht bij noodmaatregelen, omdat deze maatregelen grote impact hebben op de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Een noodplan betekent doorgaans een afwijking van het schoolplan. Het gaat hier om een noodsituatie, zodat er meestal snel moet worden besloten. Van de mr mag daarom alle medewerking en voortvarendheid worden verwacht.

Gaat het om gemeenschappelijke maatregelen voor alle scholen onder één schoolbestuur dan is niet de MR maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) aan zet:

Over maatregelen die de gezondheid van het onderwijspersoneel raken wordt in samenspraak met de personeelsgeleding van de (G)MR afspraken gemaakt.

 

Tekst protocol voor personeel

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:

Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

• Neusverkoudheid.

• Hoesten.

• Moeilijk ademen/benauwdheid.

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.

• Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.

• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

 Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD.

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de collega’s of ouders.

• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

 

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is vastgesteld?

 

Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat de werknemer aangeeft op bepaalde plaatsen te zijn geweest of dat hij/zij met bepaalde personen in contact is geweest. Ook kan het zijn dat de werknemer bepaalde ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkouden, hoesten). Onder normale omstandigheden is het niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, maar onder de huidige omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen.

 

 

Het Corona virus

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona virus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
UPDATE:
Zoals we vandaag schreven, volgt de school de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl met betrekking tot het Corona virus.
Zoals we al zeiden, is de school vanaf maandag 2 maart geopend en worden de kinderen op school verwacht. Wanneer u in een risicogebied bent geweest, stuur uw kind dan niet naar school wanneer uw kind een hogere temperatuur heeft dan gebruikelijk is of andere symptomen vertoont.
Het personeel houdt toezicht op het welzijn van alle kinderen en neemt contact met u op wanneer uw kind zich niet goed voelt. Als er contact met u wordt opgenomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind onmiddellijk wordt opgehaald.
Het is van essentieel belang dat we juiste contactgegevens hebben.
Denk hier alstublieft over na terwijl u uw dagelijkse werkzaamheden uitvoert en zorg ervoor dat we weten hoe we u kunnen bereiken.
Wanneer uw kind of familieleden in een risicogebied zijn geweest, neem dan contact op met de school via e-mail, telefoon of persoonlijk, omdat we extra waakzaam willen zijn.
Wilt u er rekening mee houden dat we naast de mail ook de app zullen gebruiken om de meest recente informatie te melden, dus zorg ervoor dat u deze hebt geïnstalleerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking , namens het bestuur en de directeuren van de HSV.