School voor speciaal basis onderwijs

Informatie

Nieuws COVID
Omdat er snel verwarring is over kinderen met neusverkoudheid hierbij even de actuele richtlijn van RIVM.
Neusverkouden kinderen tot 6 jaar (t/m groep 1 en 2) zonder andere klachten en die niet in contact zijn geweest met iemand die positief getest is mogen gewoon naar school.
Alle andere neusverkouden kinderen moeten thuisblijven tot de klachten weg zijn of tot de uitslag van de test er is.

COVID en vakantie

Omdat onze scholen onder de regels en voorschriften van de Nederlandse overheid vallen, wil ik u – wellicht ten overvloede- graag informeren over het reisadvies van de Nederlandse autoriteiten. Met de wereldwijde pandemie wordt mensen gevraagd om uiterst voorzichtig te zijn bij het boeken van hun vakantie deze zomer.

Ik raad sterk af om op vakantie te gaan naar een land waarvoor de Nederlandse overheid een rood of oranje reisadvies heeft afgegeven. Dit is elk land waarvoor een “negatief” reisadvies bestaat. Mocht u toch besluiten het risico te nemen om naar een van deze landen te reizen, dan vraag ik u te letten op de mogelijke gevolgen hiervan.

Als u wel naar een land reist dat als een rood of oranje land wordt beschouwd, moet u bij terugkomst mogelijk twee weken in quarantaine. Dit is voor uw planning belangrijk, want wij willen graag alle kinderen weer terug zien bij de start van het volgende schooljaar

Vakantie vieren in een land met een gele of groene classificatie is een veel veiligere optie. Houd er echter rekening mee dat de landclassificaties en reisadviezen op elk moment kunnen veranderen, dus het is verstandig om ruim voor aanvang van het schooljaar uw terugkeer naar Nederland te plannen, voor het geval een quarantaine voorschrift van toepassing wordt, of een grens onverwacht wordt gesloten. De beslissing om te reizen is natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid.

Onze laatste schoolweek is alweer begonnen. Ik wil u bedanken voor alle extra inspanningen en het mede vormgeven van het thuisonderwijs tijdens dit schooljaar. Namens het management wens ik u een veilige en plezierige vakantie toe!

Hans van der Vlugt,

Bestuurder HSV

 

Protocol/handelwijze bij symptomen COVID 19 (juni 2020)

Tekst protocol voor leerlingen en personeel

Mag een leerling of personeelslid naar school komen als deze persoon verkoudheidsklachten of andere corona gerelateerde klachten heeft?

Zowel leerlingen als onderwijspersoneel die aanhoudende klachten hebben met een voor hen bekende oorzaak (hooikoorts of chronische verkoudheidsklachten) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de symptomen veranderen. Bij klachten anders dan iemand gewend is, moet de leerling of het personeelslid thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Ouders en onderwijspersoneel kunnen bij twijfel contact leggen met de huisarts.

Indien niet getest:

 • Een leerling met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert dit.
 • Een personeelslid met klachten bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Indien positief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die positief getest is op corona moet thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan de klachten en mag pas weer naar school als hij/zij geen klachten meer heeft.

Indien negatief getest:

 • Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
 • Een leerling of personeelslid die negatief getest is op corona, mag weer naar school.

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op 3 of meer.

 

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Heeft de medezeggenschapsraad (mr) een rol bij het inzetten van noodplannen?

 

Wettelijk gezien heeft de MR in de meeste gevallen instemmingsrecht bij noodmaatregelen, omdat deze maatregelen grote impact hebben op de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd. Een noodplan betekent doorgaans een afwijking van het schoolplan. Het gaat hier om een noodsituatie, zodat er meestal snel moet worden besloten. Van de mr mag daarom alle medewerking en voortvarendheid worden verwacht.

Gaat het om gemeenschappelijke maatregelen voor alle scholen onder één schoolbestuur dan is niet de MR maar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) aan zet:

Over maatregelen die de gezondheid van het onderwijspersoneel raken wordt in samenspraak met de personeelsgeleding van de (G)MR afspraken gemaakt.

 

Tekst protocol voor personeel

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:

Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:

• Neusverkoudheid.

• Hoesten.

• Moeilijk ademen/benauwdheid.

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.

• Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.

• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school.

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

 Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD.

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de collega’s of ouders.

• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

 

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is vastgesteld?

 

Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat de werknemer aangeeft op bepaalde plaatsen te zijn geweest of dat hij/zij met bepaalde personen in contact is geweest. Ook kan het zijn dat de werknemer bepaalde ziekteverschijnselen heeft (koorts, verkouden, hoesten). Onder normale omstandigheden is het niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, maar onder de huidige omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen.

 

 

Het Corona virus

Beste ouders en verzorgers,
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus en de ziekte COVID-19 in diverse landen, willen wij u berichten dat de HSV de richtlijnen van het Rijksinstuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.
Zie ook: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het corona virus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen In een van de volgende gebieden geweest:
 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

De leerlingen worden aanstaande maandag gewoon op school verwacht. Wanneer er binnen twee weken na thuiskomst toch klachten zijn ontstaan, dient men contact op te nemen met huisarts en de directeur/locatieleider op de hoogte te stellen.
Als er sprake is van een besmetting van een kind of een ouder, hebben deze personen geen toegang tot de school. Directeuren maken hiervan direct melding aan het bestuur en advies zal worden ingewonnen bij GGD Haaglanden.
Wij hopen de kinderen, ouders en personeel gezond en wel op school te treffen komende week. De situatie wordt goed in de gaten gehouden, zodat er zo nodig passende maatregelen genomen kunnen worden.
UPDATE:
Zoals we vandaag schreven, volgt de school de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu): www.rivm.nl met betrekking tot het Corona virus.
Zoals we al zeiden, is de school vanaf maandag 2 maart geopend en worden de kinderen op school verwacht. Wanneer u in een risicogebied bent geweest, stuur uw kind dan niet naar school wanneer uw kind een hogere temperatuur heeft dan gebruikelijk is of andere symptomen vertoont.
Het personeel houdt toezicht op het welzijn van alle kinderen en neemt contact met u op wanneer uw kind zich niet goed voelt. Als er contact met u wordt opgenomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind onmiddellijk wordt opgehaald.
Het is van essentieel belang dat we juiste contactgegevens hebben.
Denk hier alstublieft over na terwijl u uw dagelijkse werkzaamheden uitvoert en zorg ervoor dat we weten hoe we u kunnen bereiken.
Wanneer uw kind of familieleden in een risicogebied zijn geweest, neem dan contact op met de school via e-mail, telefoon of persoonlijk, omdat we extra waakzaam willen zijn.
Wilt u er rekening mee houden dat we naast de mail ook de app zullen gebruiken om de meest recente informatie te melden, dus zorg ervoor dat u deze hebt geïnstalleerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking , namens het bestuur en de directeuren van de HSV.