Overgang Voortgezet Onderwijs - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Overgang Voortgezet Onderwijs

In groep Blauw en Rood krijgen de schoolverlaters een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Totstandkoming van het basisschooladvies

Om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen, werken wij met het volgsysteem Leerling in Beeld van Cito en methodegebonden toetsen. Hiermee wordt zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling in kaart gebracht. De uitslagen van de Cito toetsen worden elk jaar bij het rapport meegegeven en tijdens de rapportgesprekken besproken. 

In het voorlaatste jaar (in groep Paars of Blauw) wordt definitief bepaald welke leerling in het nieuwe schooljaar schoolverlater wordt en geven wij een verwacht uitstroomadvies voor het voortgezet onderwijs.  

Het (voorlopige) uitstroomadvies wordt opgesteld door een commissie waaraan deelnemen: de leerkrachten van groep Paars, Blauw of Rood, de intern begeleider en directie. Wij baseren ons op het totaalbeeld dat we van de leerling hebben. Daarbij kijken we ook naar zaken als werkhouding, motivatie en taakgerichtheid van de leerling.

Doorstroomtoets, heroverwegen en definitief schooladvies

In november wordt bij de schoolverlaters (groep Blauw en/of Rood) het Drempelonderzoek en de Adit (intelligentieonderzoek) afgenomen. In januari wordt aan de hand van deze gegevens en het volgsysteem Leerling in Beeld het (voorlopig) schooladvies gegeven. 

De schoolverlaters maken in februari de doorstroomtoets. De doorstroomtoets meet op een objectieve en betrouwbare manier de vaardigheden van de leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Het heroverwegen van de voorlopige schooladviezen gebeurt naar aanleiding van de uitslagen van de doorstroomtoets. Alleen als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan verwacht, dan kan het schooladvies worden bijgesteld. Indien een leerling de doorstroomtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

In maart krijgen alle schoolverlaters een definitief basisschooladvies en een onderwijskundig rapport met aanvullende informatie voor het voortgezet onderwijs. 

Oriëntatie en aanmelding op het voortgezet onderwijs

In januari ontvangen de schoolverlaters een voorlopig basisschooladvies. Bij dit voorlopige schooladvies krijgen de ouders een oriëntatieformulier en een scholenlijst met de relevante scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. 

Tijdens de adviesgesprekken in januari bespreken de leerkrachten welke scholen bij de leerling passen. In de periode van januari t/m maart kunnen de ouders en kinderen diverse open dagen van middelbare scholen bezoeken en informatie inwinnen over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Hierna maken de ouders met hun kind een voorkeurslijst met verschillende middelbare scholen in volgorde van belangrijkheid. 

Alleen tijdens de landelijke aanmeldweken (in maart) kunnen ouders hun kind(eren) aanmelden op een middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. 

Als u bij de aanmelding van uw kind hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de directie.

Scholenwijzer en BOVO website:

Op de Haagse Scholenwijzer vindt u een compleet overzicht van alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Op deze website is ook een overzicht van alle open dagen van de middelbare scholen in de regio te vinden. 

Voor meer informatie omtrent de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar de BOVO website.

Tijdlijn activiteiten ten behoeve van het basisschooladvies:

  • Voorlichting VO voor ouders/verzorgers en verwacht uitstroomadvies leerlingen
  • November: afname Drempelonderzoek en Adit
  • November en december: bezoek aan VO scholen of gastlessen bij IVIO
  • De schoolverlaters ontvangen vóór 31 januari hun voorlopig schooladvies
  • Februari: oriëntatie op het VO. Ouders en kinderen bezoeken open dagen van het VO op basis van het voorlopig advies
  • De schoolverlaters maken in februari de doorstroomtoets
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk eind maart het definitieve schooladvies. Tijdens de oudergesprekken worden de volgende zaken besproken: schoolhouding, scores leerlingvolgsysteem, methodetoetsen en doorstroomtoets, capaciteiten van de leerling, OKR en het definitief  schooladvies.
  • In maart kunnen alle leerlingen zich, met hun definitieve schooladvies, tegelijk aanmelden op de middelbare school *. Bij de middelbare school van 1e voorkeur levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.

* Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het VSO.

Een uitgebreide jaarkalender voor ouders is te vinden op de website van BOVO:

Jaarkalender-aanmelden-op-de-middelbare-school-in-2024.pdf (bovohaaglanden.nl)

Open Dagen Planner

In de OpenDagenPlanner op www.devogids.nl kun je in één oogopslag zien wanneer de vo-scholen in de regio open dag houden. Vul daarvoor je postcode of vestigingsplaats in, klik op ‘zoek’ en je krijgt een overzicht van de eerstvolgende open dagen.