School voor speciaal basis onderwijs

Protocol Corona virus

HSV Protocol/handelwijze bij symptomen COVID 19 (Maart 2022)

Beleidslijn HSV:

Wijzigingen per 25 februari 2022:

Het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje zijn niet langer verplicht. Verzoek is om het te respecteren als medewerkers niettemin een mondkapje willen dragen. Ook bij samen werken op 1 beeldscherm (als je dicht bij elkaar moet werken) kan het wenselijk worden gevonden om een mondkapje te dragen.

Teamvergaderingen mogen live plaatsvinden, externen/ouders mogen weer aanwezig zijn, groepsactiviteiten en excursies zijn weer mogelijk.

Ben je besmet met het coronavirus? Dan ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

Quarantaine:

In de volgende situaties blijft een ieder thuis:

      • Bij klachten die passen bij corona;

      • Als je positief getest bent op corona bij de GGD;

      • Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag

        van de confirmatietest bij de GGD;

In de volgende situaties blijven medewerkers thuis (tenzij de uitzonderingsregels van toepassing zijn):

       • Als iemand in je huishouden positief is getest op corona .

       • Als je nauw contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter) hebt gehad

         met iemand die positief is getest.

       • Als je van de GGD een quarantaine advies hebt gekregen;

       • Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;

       • Als je een melding hebt gekregen via de Corona Melder-app.

Het bevoegd gezag kan een uitzondering maken op de quarantaineregels voor medewerkers bijvoorbeeld voor personeel dat nog niet geboosterd is.

Uitzonderingsregels quarantaine:

     • Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft: zij hoeven niet in quarantaine als een huisgenoot besmet is of als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Zij kunnen naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben. De HSV vraagt de medewerking van de ouders om ook bij milde klachten van leerlingen uiterste voorzichtigheid te betrachten ter bescherming van het personeel en van de kwetsbaren in onze omgeving. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig. Kinderen die recent (binnen 8 weken na de positieve test) zijn hersteld van een corona-infectie hoeven niet opnieuw getest te worden, ook niet als zij milde klachten hebben. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

     • Voor medewerkers geldt: wie een booster prik heeft van minimaal 1 week oud of wie korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad hoeft niet meer in quarantaine als de medewerker een huisgenoot is van een besmet persoon of na nauw contact met een besmet persoon. In deze gevallen kunnen medewerkers naar school als zij klachtenvrij zijn. Bij milde klachten mogen zij naar school als zij een negatieve (zelf)testuitslag hebben.

Personeel dat recent (binnen 8 weken na de positieve test) is hersteld van een corona-infectie hoeft zich niet opnieuw te testen (ook niet bij milde klachten) en mag werken

Opheffing quarantaine:

     • Personeel dat in quarantaine moet na contact met een besmet persoon (en voor wie de          quarantaine uitzonderingen dus niet gelden), kan zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon bij de GGD-teststraat laten testen om de quarantaine op te heffen. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact, dat het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen

na het laatste contact thuis.

     • Na een besmetting (met klachten) kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat de persoon minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijft. Ontstaan tijdens de isolatie toch nog klachten

die horen bij corona? In dit geval moet er opnieuw geteld worden vanaf de dag dat de klachten zijn ontstaan: de persoon blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie en mag uit isolatie na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Medewerkers zonder klachten gebruiken een preventieve zelftest als ze hun gezondheidstoestand willen weten. Medewerkers met klachten die niet naar het werk kunnen komen, gebruiken de GGD-test.

Medewerkers met milde klachten kunnen een zelftest doen. Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de GGD te laten testen of een antigeen sneltest te doen. Medewerkers met (milde) klachten die naar het werk kunnen komen (en die ook ingepland staan om te komen werken) kunnen van de locatieleider een voucher krijgen voor een antigeen sneltest.

Medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om twee keer per week thuis zelftests te doen.

Er worden geen handen geschud. Leerlingen en volwassenen wassen regelmatig hun handen. Het is verstandig zoveel mogelijk te ventileren.

De hygiënevoorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.

Denk hierbij aan:

 • Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang;
 • Gebruik van papieren handdoekjes;
 • Hoesten/niezen in de elleboog;
 • Niet aan je gezicht zitten;
 • Oppervlakten reinigen met water en zeep/ontsmettingsmiddel

Als je terugkomt uit een zeer-hoog risicogebied kan quarantaine nodig zijn, tenzij geldende uitzonderingen van toepassing zijn https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/in-quarantaine-na-aankomst-in-nederland/uitzonderingen-quarantaineplicht

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirus infecties. 

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirus infectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

RIVM richtlijnen

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs: 

Specifiek zijn de volgende maatregelen ten aanzien van personeel van kracht: 

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD. Als de continuïteit van het onderwijs in gevaar is, kan er met voorrang worden getest. De locatieleider dient hiervoor een voorrangsformulier te ondertekenen en er dient een speciaal telefoonnummer te worden gebeld.

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen). 

• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever). 

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts). 

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. 

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet zonder toestemming gedeeld met de collega’s of ouders. 

• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

Wat als er een vermoeden is dat een werknemer het coronavirus heeft maar dit niet is vastgesteld?

Indien er een vermoeden is dat een werknemer besmet is met het coronavirus, mag de werkgever de werknemer verzoeken thuis te blijven of naar huis te gaan. Dat kan zijn omdat de werknemer bepaalde ziekteverschijnselen heeft (koorts, hoesten). Ook al is het onder normale omstandigheden niet gebruikelijk om een werknemer thuis te laten zijn, onder de huidige omstandigheden is dat wel mogelijk ter bescherming van anderen. 

Ventilatie

In september 2020 is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie van de schoolgebouwen van de HSV. Dit in relatie tot de COVID-19 (Corona)problematiek en de daarmee samenhangende eisen en normen. De uitkomsten van dit onderzoek geven niet direct aanleiding tot maatregelen. Wel wordt spuien in het winterseizoen lastiger. We moeten dat wel waar mogelijk blijven doen en zullen personeel en kinderen aanraden warme kleding te dragen. Ook zal de HSV nauwlettend volgen welke aanvullende mogelijkheden de extra OCW-investering van €360 mln gaat bieden voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in de gebouwen die daar nog niet over beschikken.

Er zijn in eerste instantie 2 niveau’s (normen) onderzocht te weten:

 • Het bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw.
 • Klasse C “frisse scholen”. 

Beide normen gaan uit van een hoeveelheid verse lucht per persoon per seconde, en wel respectievelijk 3,44 en 6 liter.

De schoolgebouwen met lokalen met een WTW (WarmteTerugWin / heat recovery)- installatie:

 • Willemsparkschool (Frederikstraat)
 • Van Heutszstraat

Deze gebouwen met mechanische ventilatie functioneren goed voor wat betreft de lokalen en de gymruimten.

De schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie:

 • IVIO (Laan van Poot)

Dit gebouw voldoet uitstekend aan de ventilatie-eisen, in alle lokalen kunnen aan 3 kanten ramen open, zowel laag als hoog.

 • VNS (Van Nijenrodestraat)

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), zijn is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 20 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

Het lokaal naast de aula verdient de meeste aandacht. Door middel van open deuren en open ramen op de gang kan de situatie op korte termijn goed blijven functioneren. 

 • KSS Koningin Sophiestraat

De lokalen voldoen aan de bouwbesluiteisen (meer dan 30 leerlingen), maar is volgens de norm “frisse scholen” geschikt tot maximaal 21 leerlingen. Door gebruik te maken van “open deuren” en “open ramen op de gang” (eventueel alleen) tijdens pauzes kan er aanvullend doorgelucht worden.

ID6 is thans gehuisvest in de voormalige Dutch room, omdat daar betere ventilatiemogelijkheden zijn voor het intensieve gebruik.

De gymzaal voldoet wel op bouwbesluit niveau (> 30 leerlingen) maar voor slechts 17 leerlingen op “frisse scholen” niveau. Extra spuien door de nooddeuren open te zetten helpt. 

 • NSL Nassaulaan

Ondanks dat dit gebouw het oudste gebouw is van de HSV, zijn er voldoende te openen ramen om te voldoen aan de eisen op beide kwaliteitsniveaus. Voor de zekerheid zijn hier aanvullende metingen gedaan met een CO2 meter: deze metingen leiden niet tot een andere conclusie.

In de gymzaal is spuien noodzakelijk via de nooddeur. We onderzoeken of we aan de straatkant meer kantelramen kunnen aanbrengen.

Op aanvraag van het personeel worden in alle ruimten waar met kinderen wordt gewerkt metingen gedaan van de luchtkwaliteit.