Overgang Voortgezet Onderwijs - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Overgang Voortgezet Onderwijs

Organisatie van de overstap po-vo: beschrijving van het proces voor ouders

In de BOVO-procedure is afgesproken dat basisscholen hun ouders informeren hoe zij het proces van de overstap po-vo organiseren. Basisscholen publiceren deze -door het schoolbestuur goedgekeurde- informatie begin oktober op de eigen website en/of de schoolgids.
In de beschrijving van het proces dient in ieder geval aandacht te zijn voor:
1. De totstandkoming van het basisschooladvies
Beschrijf welke elementen worden meegewogen bij het basisschooladvies. Denk hierbij aan leerlingvolgsysteem toetsen (i.i.g. van groep 7 en 8), methodegebonden toetsen en andere toetsen, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en thuissituatie (indien relevant). Ook specifieke onderwijsbehoeften in het kader van passend onderwijs kunnen een rol spelen.
2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies
Beschrijf een (globaal) tijdpad voor de activiteiten, die aan het basisschooladvies gelinkt zijn. Neem voorbereidende activiteiten in groep 6 en 7 mee en maak duidelijk wanneer contactmomenten met ouders zijn. Beschrijf daarnaast wie bij het proces betrokken is: wie de voortrekkersrol heeft, wie ondersteuning biedt en wie eindverantwoordelijke is.
3. Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
Basisscholen geven in december een voorlopig schooladvies, zodat ouders zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. Beschrijf hoe ouders geadviseerd worden over de beste schoolkeuze en bij het invullen van de voorkeurslijst.
4. Communicatie met het vo Beschrijf dat het basisschooladvies onderdeel uitmaakt van het onderwijskundig rapport. Het schooladvies wordt met behulp van het onderwijskundig rapport onderbouwd voor de vo-school. Vermeld het recht van ouders op (tijdige) inzage in het onderwijskundig rapport en het recht de eigen visie toe te voegen (zie voor exacte omschrijving ook het BOVO-procedureboek). Besteed ook aandacht aan de manier waarop het basisschooladvies en onderwijskundig rapport aan de vo-school worden overgedragen en wat ouders hierbij van vo-scholen mogen/kunnen verwachten. Let op: Wanneer de basisschool werkt met de advies- en plaatsingswijzer, dan wordt de werkwijze met het instrument ook beschreven.
5. Eindtoets
Beschrijf hoe de school omgaat met de eindtoets. Geef hierbij aan hoe ouders geïnformeerd worden over de eindtoets en hoe de school omgaat met heroverwegingen en bijgestelde adviezen. Wanneer er sprake is van een bijgesteld advies, neemt de po-school het initiatief tot overleg met de vo-school.

Naast de fysieke VO Gids die wij reeds hebben ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kunnen de leerlingen op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school. Deze service zorgt er voor dat de voorbereiding van uw leerlingen bij hun keuze gestructureerd en overzichtelijk wordt.

Dit is de link waarop u terecht kunt voor meer informatie van een VO school:

http://www.devogids.nl

Ook kunt u terecht op de website van de Scholenwijzer. De Scholenwijzer geeft ouders en kinderen informatie over alle verschillende scholen in Den Haag en omstreken. Dat maakt het kiezen van een school een stuk makkelijker! En er is nog veel meer uit de Scholenwijzer te halen. Hoe weet u welke school het beste past bij u en uw kind? Waar moet u op letten? Hoe werkt het aanmelden? De Scholenwijzer geeft antwoord op al deze vragen en meer.

https://scholenwijzer.denhaag.nl/