Geschiedenis van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging - IVIO Den Haag

School voor speciaal basis onderwijs

Geschiedenis van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Humble Beginnings
Becoming Haagsche Schoolvereeniging
Affects of Two World Wars and The Great Depression
Growing Pains
1986 – The International Department
1991 – IVIO (Instituut voor Individueel Onderwijs)
2001 – Het Open Venster (HOV)
2007 – Willemspark School
2008 – Lighthouse Special Education

 


Algemeen/geschiedenis

De Leidse fabrikant C.H. Krantz richtte de voorloper van onze HSV in 1891 op aan de Koningin Emmakade 30. Mede door een voor die tijd unieke onderwijsbenadering, waarbij handenarbeid en aanschouwelijk onderwijs een belangrijke rol speelde, groeide de school al snel uit zijn jasje en moest ze verkassen naar het Buitenhof.

Aanhoudend succes maakte dat school aan het Buitenhof werd omgevormd tot de naamloze vennootschap Haagsche Schoolvereeniging, wat de weg vrijmaakte om in 1901 de villa op de hoek Nassaulaan-Mauritskade aan te kopen. Op de plek van de huidige school had de heer Van Hattum van Ellewoutsdijk een fraai landhuis in bezit. In de zomer van 1901 bleek hij bereid de villa en bijbehorende grond te verkopen aan de N.V. HSV. De aankoopsom: 40.000 gulden. Aandeelhouders waren o.a. de bankiersfamilie Kann, de toenmalige politicus J. Limburg en Jan Ligthart, door velen beschouwd als de eerste onderwijskundige in ons land. Ouders konden ook aandeelhouder worden.

Eigenlijk direct bleek ook dit gebouw te klein. Het aantal leerlingen nam in korte tijd toe van 66 (1901) tot 86 (1903). Besloten werd om aan de zijde van de Mauritskade zes extra lokalen (twee lagen van drie klassen) te bouwen. Weer twee jaar later (1906) kreeg de nieuwbouw aan de Mauritskade-kant er nog eens drie lokalen bovenop geplaatst en in een ruk door werd het gehele complex voorzien van elektra en huistelefoon.

Het eindresultaat riep veel bewondering op. De school lag prachtig aan het water en in het groen, voldeed aan de eisen van haar tijd. De HSV zat ruim in haar jasje en kon gestaag doorgroeien, tot een leerlingenaantal van circa 300 in 1931. Het schoolgebouw is gedurende zijn bestaan aan de buitenkant goed in tact gebleven. Eind jaren 50 was er nog even sprake van een mogelijke verhuizing, naar een nieuwe locatie in Duttendel. Toen dat niet doorging werd uiteindelijk besloten tot een grondige verbouwing die in 1970-71 werd doorgevoerd. Lokalen kregen een grondige opknapbeurt en er kwam ruimte voor een nieuw, groter gymnastieklokaal. In 1997 volgde nog een uitbreiding met de twee nieuwe lokalen aan de achterzijde van de school, nodig vanwege het succes van de International Stream die tien jaar daarvoor was toegevoegd aan de HSV.
Het curriculum van de International Stream is het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is ontwikkeld door Shell en de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (SNOB). Het wordt momenteel toegepast op enkele Nederlandse scholen, alsook op tweetalig onderwijs – en IGBO-scholen. Het curriculum stelt het leerproces

van het kind centraal. Het curriculum is gebaseerd op internationale inzichten, brain friendly learning en meervoudige intelligenties. De onderlinge samenhang van de verschillende vakken loopt als een rode draad door het curriculum. Leerlingen zijn een bepaalde periode bezig met een onderwerp, maar beschouwen dit onderwerp vanuit de invalshoeken van de verschillende vakken. Het IPC leent zich zeer goed voor internationale en internationaliserende scholen. Naast het versterken van het eigen cultureel erfgoed, leert het kinderen ook om een

internationaal perspectief te ontwikkelen. Het kind wordt aangemoedigd Nederland te vergelijken met het land van herkomst. Het is voor kinderen die in een ander land opgroeien erg belangrijk aandacht te besteden aan hun nationaliteit en daaruit voortvloeiende identiteit. Omdat er op de HSV leerlingen van meer dan 50 verschillende nationaliteiten zijn, speelt cultuur een belangrijke rol. Elk jaar wordt er speciale aandacht besteed aan de

feestdagen van verschillende culturen.

 

Het internationale karakter van de HSV heeft zijn weerslag op de Nederlandse afdeling. De kinderen op deze afdeling krijgen tweetalig onderwijs. Het internationale onderwijs heeft ook invloed op het imago van de school. Steeds meer ouders zien de toegevoegde waarde van het internationale karakter van de HSV.

Hierdoor is het reguliere Nederlandse onderwijs aan de HSV ook zeer in trek. Er is sinds enige tijd een behoorlijke wachtlijst voor het reguliere onderwijs.

 

De Stichting Haagsche Schoolvereeniging beheert nu drie basisscholen, verdeeld in een aantal afdelingen. De scholen zijn ondergebracht in een zevental gebouwen in Den Haag,

De Basisschool Haagsche Schoolvereeniging (HSV) aan de Nassaulaan 26 kent een Nederlandstalige en een internationale afdeling. Het personeel op de internationale afdeling bestaat uit (near-)native speakers in de Engelse taal. De internationale afdeling heeft dependances aan de Koningin Sophiestraat 24A en de Van Nijenrodestraat 16. De Basisschool HSV is een IGBO-school (Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs) en is aangesloten bij de Stichting IGBO. Hierdoor valt ook het internationale onderwijs onder de Wet op het Primair Onderwijs, dat daarom in aanmerking komt voor Rijksvergoeding.

De School voor Jong Talent (SvJT, afdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag) valt, voor wat betreft de basisschoolleerlingen, als object van toezicht onder de Nederlandse afdeling van de Basisschool HSV. Het onderwijskundig management is in handen van het Koninklijk Conservatorium.

Het Instituut voor Individueel Onderwijs (IVIO) is een kleinschalige school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, gevestigd aan de Laan van Poot 91 te Den Haag. Per groep zitten drie leeftijdsjaren bij elkaar. De leerlingen verblijven gemiddeld twee jaar in een groep. De kleutergroep hanteert een klassendeler van 12 leerlingen. De overige groepen hebben een klassendeler van 15 leerlingen. Alle groepen beschikken over stagiaires van de Haagsche Hogeschool of ROC Mondriaan. De school vervult een regionale functie binnen de gemeente Den Haag en de randgemeenten. De school is een ontmoetingsschool waar een ieder welkom is, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing, nationaliteit en cultuur. Het IVIO is de enige SBO-voorziening binnen het algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag en beschikt over een kleuterafdeling / observatiegroep.

 Lighthouse Special Education (LSE) is de internationale afdeling van IVIO en is gevestigd aan de Amalia van Solmsstraat 155. Lighthouse Speciaal Onderwijs werd opgericht in 1998 voor de leden van de internationale gemeenschap in Nederland van wie de kinderen speciale onderwijsbehoeften hebben. Met behulp van een speciaal educatief programma uitgevoerd in het Engels en door het geven van advies en ondersteuning aan ouders en onderwijsinstellingen, biedt LSE kinderen met complexe gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen een nieuwe kans om een ​​deel van de gemeenschap te zijn. Er worden inspanningen verricht om het mogelijk te maken dat kinderen kunnen terugkeren naar minder gespecialiseerde educatieve omgevingen en, indien mogelijk, in reguliere internationale scholen.

De Basisschool Willemspark valt sinds 1 augustus 2007 onder de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en is sinds mei 2015 gehuisvest in een nieuw onderkomen aan de Frederikstraat 28. Op de basisschool Willemspark wordt vanaf groep 1 de Engelse taal aangeboden. Er komt wekelijks een ‘native speaker’ in elke klas om een les te verzorgen. De groepen 1 t/m 3 zullen 30 minuten per week Engels krijgen en de groepen 4 t/m 8 krijgen lessen van 45 minuten. De school is hard op weg om een geregistreerde VVTO (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) school te worden.

Het Open Venster, centrum voor dyslectische kinderen, is een afdeling van de Basisschool Willemspark en is gevestigd in aan de Tarwekamp 3. Het Open Venster is 23 jaar geleden opgericht als school voor kinderen met dyslexie, later ook voor kinderen met dyscalculie. Ouders die bij de oprichting waren betrokken zagen hun kinderen in een neerwaartse spiraal terecht komen op reguliere basisscholen. Zij waren er van overtuigd dat een school waar hun kinderen meer aandacht zouden krijgen, waar speciale lesmethodes gebruikt zouden worden, en waar speciaal opgeleide leerkrachten les zouden geven de kinderen enorm zou stimuleren. De naam Het Open Venster staat symbool voor een mooi uitzicht op de toekomst van deze kinderen.
Bronnen:

-Belinda van der Gaag, de Haagsche Schoolvereeniging,

Een eeuw bijzonder onderwijs 1901-2001

-Jaarverslag HSV